Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Stoffering en Houtbewerking

NEWS: COMPENSATIE TIJDELIJKE WERKLOOSHEID 5 EURO

Met ingang van 1 januari 2024 daalt het RVA-bedrag van de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen (met uitzondering van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht) van 65 % naar 60 % van het gemiddelde dagloon.

De wet van 5 november 2023 houdende diverse bepalingen (BS 23 november 2023) voorziet vanaf diezelfde datum in een compensatie: een bijkomende toeslag van 5 euro per dag, voor elke dag die gedekt wordt door een tijdelijke werkloosheidsuitkering, behalve bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Wat de toekenning betreft maakt de wet een onderscheid naargelang het loonniveau (meer of minder dan 4.000 euro per maand). De werkgever moet deze toeslag betalen, tenzij de betaling ervan door een algemeen verbindend verklaarde cao ten laste wordt gelegd van een Fonds voor Bestaanszekerheid.

Wij kunnen bevestigen dat voor de arbeiders van het PC 126 beslist werd dat deze toeslag ten laste komt van het Fonds voor Bestaanszekerheid:

- de gesyndiceerden zullen deze toeslag ontvangen via de uitbetalingsinstellingen;

- de niet-gesyndiceerden vragen de toeslag rechtstreeks aan bij het Fonds voor Bestaanszekerheid, op basis van een attest van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW).

Deze regeling geldt niet voor de bedienden tewerkgesteld in het PC 126.

Meer inlichtingen vindt u hier .

Welkom op de website van het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Stoffering en Houtbewerking.

Het Fonds staat in voor de uitbetaling van allerlei sociale voordelen aan de arbeiders die tewerkgesteld zijn bij een onderneming die ressorteert onder het PC 126. Maar ook de werkgever kan genieten van bepaalde tussenkomsten.

U vindt er op deze website alle informatie over.

U bent:


Sociale partners: